Οι Τρεις Πρώτες Ενότητες

Οι Τρεις Πρώτες Ενότητες

Παρουσίαση των 3 πρώτων ενοτήτων

Οι τρεις πρώτες ενότητες της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις ώστε να κατανοήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά του πεδίου της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Είναι αφιερωμένες στην αποσαφήνιση των βασικών εννοιών, στη δημιουργία ομάδας και στην επιλογή της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η ΚΑΛΟ χαρακτηρίζεται από πλούτο και ποικιλομορφία προσεγγίσεων και πρακτικών. Η ποικιλομορφία αυτή είναι αποτέλεσμα της δυναμικής του πεδίου, της ικανότητας του να συνθέτει και να μετασχηματίζει υπάρχουσες δομές, αλλά και να καινοτομεί, δημιουργώντας νέα σχήματα ώστε να πετύχει καλύτερα τους στόχους του. Καθώς οι έννοιες που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, είναι απαραίτητο να τις αποσαφηνίσουμε, ξεκινώντας από τις ευρύτερες και προχωρώντας στις πιο εξειδικευμένες. Έτσι, στην πρώτη ενότητα, θα μάθουμε για την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας, τα διακριτικά γνωρίσματα της Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και την πρόσφατη σύνθεση των δύο στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Θα μιλήσουμε ακόμα για μια από τις βασικές μορφές επιχειρήσεων του τομέα, τους συνεταιρισμούς, τις αρχές στις οποίες βασίζονται και τους τύπους στους οποίους διακρίνονται με βάση την ανάγκη που εξυπηρετούν. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης και, τέλος, θα εστιάσουμε στη χαρακτηριστικότερη μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης.

Στη δεύτερη ενότητα, θα ασχοληθούμε με το σημαντικότερο στοιχείο των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ, την ομάδα. Αν και συχνά δεν λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή, η κατανόηση της διαδικασίας μέσα από την οποία προκύπτει, λειτουργεί και αναπτύσσεται μια ομάδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα ενός εγχειρήματος της ΚΑΛΟ. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε απαραίτητη τη συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά της ομάδας, τις αξίες της, το πλαίσιο αρχών και στόχων, καθώς και τους ρόλους που υιοθετούν τα μέλη. Θα επικεντρωθούμε ακόμα στις προϋποθέσεις πραγματοποίησης επιτυχημένων συναντήσεων και στους δημοκρατικούς τρόπους λήψης αποφάσεων. Τέλος, θα αναφερθούμε στους τρόπους με τους οποίους προλαμβάνουμε ή επιλύουμε τυχόν συγκρούσεις ώστε το εγχείρημά μας να βγαίνει από αυτές ενδυναμωμένο.

Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη σε έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ. Αρχικά, θα συζητήσουμε για την κοινωνική καινοτομία. Στη συνέχεια, θα προσεγγίσουμε την έννοια του θετικού κοινωνικού αντικτύπου, δηλαδή των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες των φορέων της ΚΑΛΟ στην ευρύτερη κοινότητα. Επίσης, θα παρουσιάσουμε παραδείγματα εγχειρημάτων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Τέλος, θα εξετάσουμε δύο χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ και συμβάλλουν στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής του στρατηγικής: την ανάλυση SWOT και το το μοντέλο του επιχειρηματικού καμβά για κοινωνικές επιχειρήσεις.